Konkurs za stipendiranje studenata Fakulteta tehničkih nauka

Na osnovu statuta d.o.o. Montop Pro Novi Sad /član poslovnog sistema Montop Group/ i potpisanog memoranduma o razumevanju sa Fakultetom tehničkih nauka, kompanija Montop Pro raspisuje

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

• Studijski program – Građevina – niskogradnja/visokogradnja – 1 student (2,3 ili 4 godina studija)
• Studijski program – Poštanski saobraćaj i telekomunikacije – 2 studenta (2,3 ili 4 godina studija)
• Studijski program – Energetika, elektrotehnika i telekomunikacije – 1 student (2,3 ili 4 godina studija)
• Studijski program – Inženjerstvo informacionih sistema, Softveresko inženjerstvo i informacione tehnologije, Inženjerski menadžment – 4 studenta (2,3 ili 4 godina studija)
Sa ciljem unapređenja visokoškolskog obrazovanja u Srbiji i pružanjem finansijske i karijerne podrške uspešnim i talentovanim studentima.

 

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

• Redovni studenti, smerova Građevina – niskogradnja/visokogradnja, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Energetika, elektrotehnika i telekomunikacije, Inženjerstvo informacionih sistema, Softveresko inženjerstvo i informacione tehnologije, Inženjerski menadžment koji u školskoj 2021/2022. upisuju završnu godinu osnovnih ili master akademskih studija, a koji nisu obnovili ni jednu godinu; i redovni studenti 2 i 3 godine studija;
• Studenti čija je prosečna ocena ostvarena tokom dosadašnjeg studiranja najmanje 8.00
• Studenti koji imaju državljanstvo Republike Srbije sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije ili je proces dobijanja državljanstva u toku;
• Studenti koji nisu u radnom odnosu.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

• Uverenje o upisanoj završnoj godini osnovnih ili master akademskih studija odnosno potvrda o redovnom studiranju za studente koji nisu na završnoj godini ili na masteru akademskih studija;
• Potvrda da je student tokom studiranja ostvario prosek ocena najmanje 8.00;
• Fotokopija lične karte
• Kratka biografija sa kontakt podacima;
• Povrda o nezaposlenosti za studente na master studijama.

 

OBAVEZE STUDENATA KOJI SE STIPENDIRAJU:

• Da u roku završe studije
• Studenti studijskih programa: Građevina – niskogradnja/visokogradnja, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije i Energetika, elektrotehnika i telekomunikacije (rad u toku stipendiranja podrazumeva: kancelarijski posao i izlazak na teren);
• Studenti studijskih programa: Inženjerstvo informacionih sistema, Softveresko inženjerstvo i informacione tehnologije, Inženjerski menadžment. Predviđen je rad na razvoju aplikativnog softverskog rešenja posebne namene – po projektnom modelu.
Kandidati bi trebalo da poznaju rad sa sledećim tehnologijama: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, poželjan je rad u nekom od Web FrameWork-a. Projekat podrazumeva razvoj konkretnog aplikativnog rešenja prema unapred definisanom konceptualnom dizajnu sa konkretnom listom zahtevanih funkcionalnosti. Trajanje projekta je vremenski ograničeno na 4 meseca. Utvrđen je budžet za finansiranje razvoja u visini od 1.200.000,00 RSD koji će se raspodeliti na angažovane studente i isplaćivati prema unapred utvrđenoj dinamici. Studenti koji budu učestvovali u razvoju aplikativnog rešenja automatski se kandiduju za dobijanje stipendije ili Ugovora o radu (u zavisnosti od toga koja su godina studija) – što će biti predmet posebnih i naknadnih dogovora.
• Da do kraja studiranja zadrže prosek ocena najmanje 8.00;
• Da tokom perioda primanja stipendije provede 50 sati mesečno u obavljanju praktičnih zadataka u ugovorom predviđenoj organizacionoj jedinici Montop Pro u saradnji i dogovoru sa mentorom;
• Da se nakon završenih studija u roku od 30 dana javi davaocu stipendije radi mogućnosti prijema u radni odnos;
• Da u koliko dobije ponudu Montop Pro d.o.o zaključi Ugovor o radu i ostane u kompaniji najmanje dve godine
• Ukoliko ne prihvati ponudu, dužan je da vrati dodeljena/primljena sredstva sa zateznom kamatom.

 

OBAVEZA MONTOP PRO D.O.O.:

• Isplata stipendije u mesečnim ratama u visini od 25.000 po jednoj rati;
• Obezbeđivanje mentora studentu koji je u procesu stipendiranja;

 

 

Dokumentaciju dostaviti, na adresu:
Montop Pro D.O.O. Futoški put 4, 21000 Novi Sad ili elektronski na adresu praksa@montopgroup.rs.
Više o detalja o poslovanju kompanije je dostupno na adresi: www.montop.rs
Više detalja o uslovima konkursa možete pronaći na instagram profilu: @montoppro

 

Prijave dostaviti do 18.3.2022.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.